Postępowanie o udzielenie Zamówienia Publicznego w trybie Zapytania Ofertowego dla dostaw poniżej 130 000 tysięcy złotych
Dotyczy: dostaw tonerów/tuszy   do Szkoły Podstawowej nr 5 w Szczecinie im. Henryka Sienkiewicza w roku 2021/2022

I. ZAMAWIAJĄCY
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza  70-262  Szczecin, ul. Królowej Jadwigi 29
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakup i dostawa
tonerów/tuszy   do Szkoły Podstawowej nr 5 w Szczecinie ul. Królowej Jadwigi 29 70-262 Szczecin  określonych opisem przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa
tuszy/tonerów  do  Szkoły Podstawowej  nr 5  w Szczecinie  okresie od 01.09.2021 do 31.08.2022 r. w zakresie opisanym szczegółowo w specyfikacji rzeczowo - ilościowej zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy, po zamówieniu złożonym telefonicznie  lub pisemnie przez upoważnionego przez Zamawiającego pracownika,  transportem i na koszt Wykonawcy.

3. W przypadku otrzymania produktu o niewła
ściwej jakości handlowej Zamawiający odmówi przyjęcia i zgłosi niezwłocznie reklamację osobiście lub telefonicznie.

4. Wykonawca zobowiązuje się odebrać i niezwłocznie wymienić produkt, który nie spełni wymagań jako
ściowych na wolny od wad na własny koszt.

5. Zamawiający zastrzega sobie mo
żliwość zlecenia dostawy mniejszej lub większej ilości produktów. Wykonawcy nie będą przysługiwały wtedy żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

7. Cena
tonerów/tuszy wskazanych załącznikiem nr 1 powinna zawierać:

 

1.koszt towaru
2.koszt opakowania
3.koszt dostawy do zamawiającego 

8. Wybór oferty najkorzystniejszej: Kryteria oceny : 
- cena  (100 %)

 

9. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest Kierownik Gospodarczy SP 5  - tel.: 91 4333 007

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający mo
że przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe jeżeli zapytanie jest udostępnione na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

11. Dostawy towarów winny być realizowane nie pó
źniej niż następnego dnia od złożenia zamówienia przez Zamawiającego

12. Oferty nale
ży składać  w formie elektronicznej w formie zeskanowanych dokumentów na adres mailowy sp5@miasto.szczecin.pl  lub osobiście w sekretariacie szkoły do dnia 15.08.2021 do godziny 12:00  

Informacji szczegółowych udziela w imieniu Zamawiającego
Kierownik Gospodarczy SP 5 t: 91 4333 007

 

Załączniki:
1.
 formularz cenowy do zapytania ofertowego       
2. 
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA 

 

 

 

metryka

Wytworzył Data utworzenia Data ostatniej zmiany Liczba odsłon
sp5@miasto.szczecin.pl 05/08/2021 - 11:27 06/08/2021 - 12:55 94

Rejestr Zmian

Zmiana Autor Status
06/08/2021 - 12:55 sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
05/08/2021 - 13:16 sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
05/08/2021 - 11:30 sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
05/08/2021 - 11:30 sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany
05/08/2021 - 11:28 sp5@miasto.szczecin.pl Opublikowany